Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

Kritéria přijímání do ŠD

Kritéria přijímání do ŠD

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 60 žáků.

Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání přihlášky, ale v souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci do konce měsíce června předchozího školního roku.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:

1. Podle věku dítěte (podle data narození), zpravidla přednostně žáci 1.,2. ročníku a přípravné třídy.

2. Žáci 3. až 5. ročníku podle věku do volné kapacity družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).

3.Do školní družiny nebude přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, anebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

 

V Obříství 16.05.2022

Mgr. Eva Flíčková, ředitelka