Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

Řád ŠD

Spis.zn. ZSOBR/0475/2021/Naj

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola v Obříství, okr. Mělník

Školní 84, 277 42 Obříství

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento řád školní družiny. Řád školní družiny je součástí školního řádu a je závazný pro pedagogické pracovníky, má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání a novelou vyhlášky č. 163/2018 Sb.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jí odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, přihlášených k pravidelné denní docházce. Školní družina může vykonávat činnost pro účastníky i mimo dny školního vyučování za předpokladu, pokud není ředitelkou školy v rámci § 8 odst. 2 vyhlášky č.74/2005 ve znění novely č. 163/2018 Sb. rozhodnuto jinak.

 

 

1. Provozní doba ŠD

Je tvořena ranním a odpoledním blokem školní družiny, dopolední provoz je možný dle potřeb ředitelky základní školy (viz. Vnitřní řád ŠD).

 

2. Časové vymezení

ranní provoz: PO-PÁ6.30hod.-7.30hod.

dopolední provoz: dle potřeb

odpolední provoz: PO-PÁ11.20hod.-16.00hod.

 

3. Užívání místností

Pro činnosti školní družiny jsou vyčleněny dvě samostatné herny v základní škole. Jedna herna je umístěna v přízemí základní školy a druhá v půdních prostorách základní školy. Jinak lze využívat veškeré prostory základní školy, včetně školního hřiště. Využití těchto prostorů je vázáno svými pravidly a řády ( účastníci jsou s nimi prokazatelně seznamováni).

 

4. Způsob přihlášení a odhlášení, popřípadě vyloučení ze školní družiny

 • školní družina je určena žákům – účastníkům 1. stupně ZŠ
 • kapacita ŠD je 60 žáků- účastníků, oddělení se naplňuje do počtu 30 žáků -účastníků
 • přijetí žáka- účastníka do ŠD není nárokové
 • žáci- účastníci jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok
 • o přijetí žáka- účastníka k činnosti ŠD rozhoduje ředitelka základní školy, na základě řádně vyplněné přihlášky
 • docházka do ŠD je povinná podle údajů vyplněných v přihlášce

 

4.1 odhlášení žáka- účastníka ze ŠD

 • odhlašování žáka- účastníka z docházky do ŠD provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou, kdykoliv v průběhu školního roku nebo prostřednictvím aplikace bakaláři

      

4.2 vyloučení žáka- účastníka ze ŠD

 • ředitelka školy rozhoduje o vyloučení žáka- účastníka pro neplnění, či hrubé porušení vnitřního řádu ŠD
 • důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků- účastníků, svévolné opuštění ŠD, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence
 • rovněž je v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o ukončení docházky do ŠD, pokud žák- účastník nedochází opakovaně do ŠD, dle údajů uvedených v přihlášce. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD

 

5. Úplata za pobyt žáka- účastníka ve ŠD, podmínky úplaty

 • zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. a novelou vyhlášky č.163/2018 Sb. O zájmovém vzdělávání
 • poplatky jsou prováděny pololetně, ve výši 700,-Kč (při bankovním převodu je nutno uvést účel platby př. poplatek za ŠD/ I. nebo II. pololetí, variabilní symbol dítěte nebo jméno a příjmení), dále je možnost hotovostní platby v kanceláři u hospodářky ZŠ
 • poplatek za I. pololetí uhradit do konce září
 • poplatek za II. pololetí uhradit do konce února
 • Úplata za zájmové vzdělávání vzhledem k omezením, nebo přerušením povozu se řídí novelizovaným zněním vyhlášky č.74/2005 Sb.

 

6. Podmínky docházky do ŠD a odchodu ze ŠD

 • pravidelná docházka přijatých žáků- účastníků do ŠD je povinná
 • povinné je rovněž dodržování docházky dle údajů uvedených v přihlášce
 • každá nepřítomnost žáka- účastníka musí být řádně písemně (prostřednictvím aplikace bakaláři) nebo ústně omluvena vychovatelce
 • vychovatelka přebírá zodpovědnost za děti ráno, po předání od zákonných zástupců, dopoledne a odpoledne budou žáci – účastníci vychovatelce předáváni pedagogy
 • každá vychovatelka nese plnou zodpovědnost za jí svěřené žáky- účastníky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků
 • v případě, že žák- účastník odchází ze ŠD sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců (vždy je nutná prokazatelnost odpovědnosti za dítě)
 • za žáka- účastníka, který byl ve škole a bez omluvy se do ŠD nedostavil, ačkoliv tam měl být, vychovatelka neodpovídá
 • na základě telefonického hovoru nebude dítě uvolněno
 • zákonný zástupce si v mimořádném případě musí dítě osobně vyzvednout
 • čas pro odchody dětí ze ŠD je určen po obědě do 13.00hod. poté až od 15.00hod do 16.00hod.

 

7. Postup vychovatelek při nevyzvednutí žáka- účastníka do stanovené doby provozu ŠD

 • nemohou-li zákonní zástupci, resp. jimi pověřené osoby vyzvednout své dítě ze závažných důvodů ze ŠD v čase uvedeném v přihlášce, jsou povinni o tomto informovat vychovatelku ŠD telefonicky a domluvit další postup
 • při nevyzvednutí žáka- účastníka zákonným zástupcem nebo jím pověřené osoby z činnosti školní družiny do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu
 • po telefonické domluvě s rodiči vyčká se žákem- účastníkem až do jejich příchodu, o pozdním vyzvednutí žáka sepíše protokol
 • není-li nikdo ze zákonných zástupců, či uvedených kontaktních osob k zastižení do 30 -ti minut, po skončení stanovené provozní doby ŠD nebo nevyzvednou-li si zákonní zástupci do té doby své dítě, postupuje vychovatelka následujícím způsobem:
 • sdělí situaci ředitelce školy či zástupkyni ředitelky školy
 • obrátí se na Policii ČR
 • informuje OSPOD či jiné příslušné zařízení
 • jestliže se 3x bude opakovat nevyzvednutí žáka- účastníka ze ŠD bude, bude žák ze ŠD vyloučen (zákonní zástupci budou o tomto prokazatelně předem informováni)

 

8. Dočasné umístění žáků v ŠD, kteří nejsou účastníky pravidelné docházky do ŠD

 • v rámci potřeb základní školy mohou být žáci prvního stupně ZŠ, kteří nejsou řádnými účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině umístěni
 • tito žáci se budou řídit pravidly a řády ŠD, se kterými budou průkazně seznámeni
 • v ŠD mohou být dočasně umístěni i žáci, kterým byla cíleně, či neplánovaně přerušena výuka

 

9. Zajištění BOZ a základních hygienických pravidel ve ŠD

 • pro činnost ŠD platí stejná ustanovení BOZ, která jsou popsána ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá i ostatní odborné učebny a prostory, řídí se příslušnými řády pro daný prostor
 • vychovatelky ŠD provedou prokazatelné poučení žáků BOZ a seznámí žáky s hygienickými pravidly
 • záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení
 • při úrazu poskytnou žákovi- účastníkovi první pomoc, uvědomí zákonné zástupce, zavolají lékařskou pomoc
 • vyplní záznam do knihy úrazů, vyplní předepsané formuláře
 • vychovatelky dbají na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek
 • školní družina je vybavena lékárničkou, vychovatelky jsou proškolené kurzem zdravotníka
 • při všech činnostech vykonávaných ŠD vychovatelky dbají na ochranu zdraví a bezpečnost všech žáků- účastníků, rovněž na své zdraví a bezpečnost, zvažují možná rizika úrazu
 • při činnosti mimo areál školy, nesmí na jednoho vychovatele zajišťující bezpečnost a ochranu žáků- účastníků připadnout více než 25 žáků

 

10. Pitný režim a stravování

 • žáci- účastníci si nosí vlastní lahve na pití, během dne mají možnost si je průběžně doplňovat
 • stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí ZŠ
 • vychovatelky dbají na kulturní a hygienické návyky při stolování
 • přesun do jídelny a odchod z jídelny je pod dohledem vychovatelek, či pedagogů
 • snídaně, či svačiny si žáci nosí z domova
 • zákonní zástupci nesou veškerou odpovědnost za stravu - svačiny pro své děti do odpolední ŠD

 

11. Pravidla styku a spolupráce se zákonnými zástupci žáka- účastníka

 • začátkem školního roku vychovatelka prokazatelně informuje zákonné zástupce o organizaci ŠD, hygienických pravidlech, seznámí je s režimem oddělení a řády ŠD
 • umístěním uvedených dokumentů a možnosti nahlédnutí na webových stránkách školy nebo u vedoucí vychovatelky ŠD, ředitelky základní školy
 • seznámí zákonné zástupce s pravidly komunikace a předávání informací
 • náhlé aktuality, či změny je možné denně konzultovat osobně s vychovatelkami při vyzvedávání účastníka nebo telefonicky, emailem, aplikací bakaláři, či si domluvit schůzku

 

12. Podmínky spojování činností jednotlivých oddělení ŠD

 • oddělení školní družiny se spojují při krátké nepřítomnosti vychovatelky, je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet 30 -ti účastníků, pokud není výjimkou stanoveno jinak
 • oddělení se spojují odpoledne po odchodu většího počtu žáků- účastníků, kdy ve sloučeném oddělení počet žáků- účastníků nepřesahuje stanovený limit 30 účastníků
 • vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu, dbá na zachování BOZ a hygienických zásad
 • s touto situací je vždy obeznámeno vedení školy
 • předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem

 

13. Další činnosti pořádané ŠD či v jejím rámci

 • lze uskutečňovat akce mimo stanovenou provozní dobu (sportovní a společenské akce, výlety
 • podmínkou konání k zajištění pravidel BOZ všech žáků- účastníků, písemný souhlas zákonných zástupců
 • při akcích výkonnostního charakteru je nezbytné písemné prohlášení zákonných zástupců ke zdravotnímu stavu žáka- účastníka

Řád ŠD nabývá platnosti dne 31. 8. 2021

Řád ŠD nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021  a nahrazuje Řád ŠD ze dne 1.9.2020

 

 

Mgr. Eva Flíčková

ředitelka školy