Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

Budoucí prvňáci

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

!!!Rozhodnutí o přijetí do základního vzdělávání pro rok 2024/2025 ke stažení ZDE!!! 

 

Rádi byste zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu?

 

Co Vám může naše škola nabídnout?

 • Úzkou spolupráci školy s rodinou
 • Respekt k individualitě dítěte
 • Výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • Učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Školní družinu, zájmové kroužky
 • Projektové dny, kulturní a sportovní akce, školy v přírodě
 • Pomoc školního poradenského pracoviště

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne ve dnech 3.- 4. 4. 2024 prezenční formou (klasický zápis s osobní účastí dítěte a jeho zákonných zástupců). Součástí zápisu bude i zápis do školní družiny.

Pro školní rok 2024/25 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro rok 2023/24, musí požádat o přijetí znovu.

 

K zápisu je třeba se registrovat na těchto stránkách, kde bude od 1. 3. 2024 spuštěna tabulka. V ní si vyberete termín a u něj zapíšete do kolonky jméno a příjmení dítěte a svůj email. Do emailu Vám bude zasláno přidělené registrační číslo.

Odkaz na tabulku ZDE.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného termínu a času. Bude nutné s sebou přinést:

 • Rodný list dítěte
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz, pas ..)

 

V případě nedostatečné školní zralosti je možné žádat o odklad školní docházky. Je třeba vyplnit Žádost o odklad školní docházky a doručit ji do školy nebo v termínu zápisu přijít osobně (není nutná přítomnost dítěte). Dále je třeba při žádosti o odklad doložit potvrzení od školského poradenského zařízení a dětského praktického lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud máte dotaz je možné nás kontaktovat na tel. 315 685 002 nebo emailem zsobristvi@zsobristvi.cz

Dále si můžete stáhnout v odkazech formuláře, které po vyplnění zašlete elektronicky, poštou nebo vhozením do schránky školy. Případně je můžete vyplnit a předat ve škole osobně při zápisu k povinné školní docházce.

 

Ke stažení:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 • Zápisní lístek ZDE
 • Zápisní lístek do školní družiny ZDE
 • Žádost o odklad školní docházky ZDE + ZDE
 • Desatero budoucího školáka ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona a správním řádem. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsobristvi.cz. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce

Možnost nahlédnutí do spisu je stanovena na 22.4. 2024 od 11:00 do 16:00 hod.

Během června bude uspořádána informační třídní schůzka – termín bude upřesněn a zaslán emailem všem zákonným zástupcům přijatých dětí.

 

Kritéria přijetí do Základní školy Obříství, okres Mělník pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu, či jinou – dle svého výběru.

 1. Dítě splňuje podmínky zápisu (věk)
 2. Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu. V případě naplnění kapacity školy stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)
 3. V případě nenaplnění kapacity školy jsou přijímány i děti z nespádových oblastí, přednostně sourozenci žáků naší školy, po uzavření správního řízení o přijetí spádových žáků do 6. ročníku. Pokud počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)
 4. Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Stanovení podmínek losování

Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý pobyt ve školském obvodu dle odst.2 (viz výše) nebo do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců z jiných oblastí dle odst.3 (viz výše). Termín takového losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Losování proběhne za přítomnosti vedení školy a zástupce školské rady a zřizovatele.