Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

Základní údaje

Základní údaje

Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Obříství, okres Mělník 

ADRESA ŠKOLY:   Školní 84, Obříství, 27742 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Eva Flíčková 

KONTAKT:   email: reditelka@zsobristvi.cz web: www.zsobristvi.cz telefon: 315 685 002 

IČ:  70886865 

RED-IZO:  600047717   

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Obříství 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   27742 Obříství 40 

Úplnost a velikost školy 

Základní škola Obříství, okres Mělník je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy. 

Umístění školy 

Škola je umístěna v centru města nebo obce.  

Areál školy je rozdělený na několik částí – hlavní budovu, tělocvičnu, jídelnu a hřiště. V hlavní budově sídlí vedení školy a najdeme zde 9 kmenových tříd a 5 odborných učeben se svými kabinety. V půdních prostorách se nachází  učebny – herna pro družinu a výtvarný ateliér. Škola má aulu, ve které se konají společná setkání, přednášky a kulturní akce. V prvním patře se nachází keramická dílna s pecí, dílna s kabinetem pro výuku pracovní výchovy, modernizovaná počítačová učebna a učebna pro přírodopis, chemii a fyziku. 

Škola má svou vlastní školní kuchyň s jídelnou. V přízemí najdeme také šatny, 1 místnost pro školní družinu, atrium a tělocvičnu. V přízemí a v patře jsou k dispozici kompletní sociální zařízení. Pedagogičtí pracovníci se připravují ve sborovnách v přízemí a v prvním patře. 

Školní areál zahrnuje 3 hřiště, jedno velké pro fotbal, dvě malá pro volejbal, nohejbal, tenisový kurt s umělým povrchem a tenisovou zeď. Pro děti mladšího školního věku je určena dětská zahrada s dřevěnými prolézačkami a pevně zabudovaným stolem pro stolní tenis. 

Školní areál a tělocvična slouží potřebám školy i veřejnosti. 

Škola je bezbariérová. 

Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.  

Podmínky školy 

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. 

Vyučování probíhá v českém jazyce. Ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna. Žákům jsou k dispozici šatny. 

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu  25 pracovních stanic specializované učebny, bezdrátové připojení v části školy. 

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. 

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

místní a regionální instituce 

obec 

spolek rodičů a přátel školy 

školská rada 

školské poradenské zařízení 

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost. 

Pravidelné školní akce: akademie, ples, sezónní besídky.  

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, přibližně 14 učitelů včetně 1 výchovného poradce, 1 metodika prevence a 2 vychovatelek školní družiny. Na škole pracuje 7 asistentek pedagoga. Sbor je smíšený, věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy.

Jednou z priorit školy je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na jazykové vzdělávání, psychologii, pedagogiku, moderní metody v didaktice předmětů, práce s výpočetní a komunikační technikou. Škola se účastní Výzev EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Něco z historie

Školství v obci Obříství má dlouholetou tradici. Jedním z dokladů je latinský nápis na oltářním kameni v obřístevském kostele. Tento oltář pochází ze zničených Semilkovic, kde v 17. století působila škola při kostele sv. Ondřeje. V únoru roku 1789 byla však zbořena. Nová škola byla pak zařízena v nově vzniklé faře při kostele sv. Jana Křtitele, tentokrát již v nově vzniklém Obříství, které vzniklo přestěhování Semilkovic. Tato škola patřila mezi první v mělnickém okrese a zmiňují se o ní kronikářské záznamy už z roku 1796, kde se seznamujeme také se jménem ředitele školy – Jan Žižka. Zároveň se dovídáme, že škola měla tehdy 116 dětí.

K přestavbě „staré školy“ došlo v roce 1810 na popud držitele panství Kristiana Kryštofa Clam-Gallase.

Mezi lety 1804-1858 zde působí Jan Šolc jako učitel a od roku 1814 i jako ředitel. Kromě toho se jednalo i o věhlasného místního hudebního skladatele a vychovatele dětí z místních šlechtických rodin Clam-Gallasu a Kollerů. Jednou z významných osobností tohoto období je i Emilian Schulz, který školu navštěvoval, a později byl jmenován profesorem a školním inspektorem. Jeho zásluhou vznikaly učitelské jednoty a spolky a vydával dokonce pedagogický časopis Učitel.

Po Janu Šolcovi se učitelem a později ředitelem stal Josef Maršíček, houslista a hudební skladatel, jehož polky a mazurky se hrávaly na zábavách po celém Mělnicku. U něj se učil také Adolf Polívka, virtuos a violoncellista. Maršíček proslul i během Prusko-rakouské války v roce 1866, když se snažil škodit pruským vojskům, která táhla Mělnickem. V boji s Prušáky obětavě pomáhal i našim raněným vojáků, pak však byl uvržen do vězení, kde zažil mnohá příkoří, zejména v podobě krutých výslechů. V letech 1876-1877 napsal první školní kroniku, která je uložena v okresním archivu na Mělníku. Zemřel v červnu 1891.

V roce 1874 zřídila hraběnka Marie Trauttmansdorfová (rozená kněžna z Lichtenštejnu) v obci opatrovnu školských sester a šicí školu pro místí dívky, kde se zdarma vyučovalo domácím pracím. Opatrovna byla zrušena až v roce 1923.

V roce 1893 byla postavena nová školní budova při silici směrem na Korycany, jejíž objekt stojí dodnes. Školu se podařilo zbudovat během pouhého roku za 20 500 zlatých. Školu navštěvovalo v první roce 1893-1894 262 žáků ve čtyřech třídách. Správcem školy se stal Karel Petrýl.

V roce 1918 započaly snahy o zřízení měšťanské školy v Obříství. Zemský výbor však těmto snahám téměř 20 let nechtěl vyhovět z úsporných důvodů. Až na základě intervencí poslankyně ing. Dr. Marie Tumlířové došlo k založení Jubilejní měšťanské školy Svatopluka Čecha 28. srpna 1938. Svou roli hrálo i uvolnění budovy místního zámku spolu s přilehlou zahradou ing. Jiřím Havelkou pro tyto účely.

Druhá světová války přinesla několik změn. Škola se například v roce 1942 přejmenovala na Hlavní školu, dále zde byla tzv. Statková škola, kterou zřídil Ústav pro lidské práce v Praze.

V roce 1947 došlo k přemístění tzv. lidové školy zemědělské z Neratovic do Obříství. V roce 1948 byla do přízemí národní školy umístěna i mateřská škola. O dva roky později převzalo do vlastnictví celou budovu zámku ministerstvo zemědělství, načež ve východním křídle bylo zřízeno odborné učiliště a do západního křídla se přemístila střední škola.

Podle kusých údajů vychodilo Základní školu Obříství mezi lety 1938-1988 téměř 1000 žáků. Bohužel nemáme informace o počtu absolventů střední školy a učiliště.

Jednání o výstavbě nové školní budovy začalo poté, co se budova zámku vrátila do vlastnictví Igora Havelky na základě zákona o restitucích. Obec nesouhlasila s tímto rozhodnutím, ale nastalý soudní spor prohrála a zámek byl definitivně vrácen majiteli.

Bezprostředně po soudním jednání začal starosta Polívka v roce 1993 jednat na ministerstvu financí o výstavbě nové základní školy. „Postupně se uskutečnila výběrová řízení na projektanta a zhotovitele stavby - za projektanta byla vybrána Projekční kancelář Ing. arch. Květoslava Přibyla. Stavbu realizoval Metrostav a.s. Praha 7. Kompletní příprava stavby probíhala od roku 1994 do 1. července 1996, kdy byla započata její realizace. Původní rozpočet 84,5 mil. Kč s tím, že stavba bude dokončena v roce 1998, byl nakonec překročen o 15 miliónů Kč a stavba se protáhla o jeden rok a tak ke slavnostnímu otevření nové školy došlo 29. srpna 1999.“

V roce 2002 se musela škola vypořádat s těžkou ránou – s povodněmi. Škola se stala centrem záchranných prací a dočasným domovem pro některé občany.

Zdroj:

  • obristvi.cz
provozni dobaFotogalerie